I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Světlana Bělíková, IČ 66853087 se sídlem Strnadových 1007/5, 190 00 Praha 9 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Strnadových 1007/5, 190 00 Praha 9, telefon: (+420) 608 877 496.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Důvod zpracování osobních údajů

 1. Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“), tj. provedení a potvrzení rezervace na kadeřnické služby nebo masáže.
 2. V případě náhlé změny rezervace ze strany správce nebo vašeho zpoždění v den provedení služby vás správce může kontaktovat.
 3. Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketingové účely.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

 1. Plnění smlouvy: Jméno, e-mailová adresa a telefon získané z webového rezervačního formuláře budou použity pro zpracování a vyřízení rezervace/objednávky. Přístup k nim kromě správce mají webhostingová společnost a autor webových stránek.
 2. Oprávněný zájem: Po dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce pro běžnou analýzu návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevenci podvodů a útoků na server. Přístup k těmto údajům mají Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Cookies

 1. Cookies používáme pouze pro správnou funkci webu, rezervačního systému a zpracování objednávek.
 2. Kromě výše uvedených technických cookies nutných pro správnou funkci webu, nepoužíváme žádné další cookies (např. marketingové nebo analytické).

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním rezervace/objednávky z internetového rezervačního systému potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.1.2019.